Бездомништво

Бездомништвото е процес што опфаќа лица со ограничена вклученост во општествениот живот, кои го бараат сопствениот идентитет и немаат живеалиште, живеат во несигурни и/или несоодветни услови или, пак, се привремено згрижени во прифатилишта или во институции.

Институции и организации

 

Црвен крст на град Скопје (патролна социјална работа)
http://www.skopje-redcross.org.mk/
тел: 02 3139 578

Црвен крст на РМ
http://ckrm.org.mk/
тел: 02 311 43 55

ЈУ Центри за социјална работа
http://komspi.mk/?cat=52

Полиција
http://www.mvr.gov.mk/
тел: 02 3 117 222

Висок Комесаријат за бегалци УНХЦР
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d8f6&submit=GO
тел: 02/ 3118 641

Министерство за труд и социјална политика
http://www.mtsp.gov.mk/
тел: 02 / 3 106 212

Завод за социјални дејности
http://www.mtsp.gov.mk/institucii-ns_article-zavod-za-socijalni-dejnosti.nspx
тел: 02/ 3230 401

Институт за социјална работа и социјална политика (Филозофски факултет, Скопје)
http://www.fzf.ukim.edu.mk/ddtest21/page/institutes/info/sotsijalna-rabota-i-sotsijalna-politika_21/zanas
тел: 02/ 3116 520

Народен правобранител
http://ombudsman.mk/
тел: 02/ 3129 359