Бездомништво

Бездомништвото е процес што опфаќа лица со ограничена вклученост во општествениот живот, кои го бараат сопствениот идентитет и немаат живеалиште, живеат во несигурни и/или несоодветни услови или, пак, се привремено згрижени во прифатилишта или во институции.

Help for homeless

Red Cross of the City of Skopje
http://www.skopje-redcross.org.mk/
phone: 02 3139 578

Red Cross, Republic of Macedonia
http://ckrm.org.mk/
phone: 02 311 43 55

Public Centers for Social Work
http://komspi.mk/?cat=52

Police
http://www.mvr.gov.mk/
phone: 02 3 117 222

The UN Refugee Agency UNHCR
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d8f6&submit=GO
phone: 02/ 3118 641

Ministry of Labor and Social Policy
http://www.mtsp.gov.mk/
phone: 02 / 3 106 212

Institute for Social Work
http://www.mtsp.gov.mk/institucii-ns_article-zavod-za-socijalni-dejnosti.nspx
phone: 02/ 3230 401

Institute for Social Work and Social Policy
http://www.fzf.ukim.edu.mk/ddtest21/page/institutes/info/sotsijalna-rabota-i-sotsijalna-politika_21/zanas
phone: 02/ 3116 520

Ombudsman
http://ombudsman.mk/
phone: 02/ 3129 359