Контакт

Истражувањето „Бездомништвото околу нас - јавно, скриено, потенцијално“ го спроведе асоцијацијата за истражување, комуникации и за развој „Паблик“ со цел создавање основа за мерење на бездомништвото во земјава, во согласност со европските стандарди и создавање методски пакет за работа со јавни, скриени и со потенцијални бездомници, како и инструмент за мерење на бездомништвото.

  • Адреса
  • Ул. „Бојмија“ 1/2/21 1000 Скопје, Македонија

Специјализиран тим за постапување по итни предмети на ранливи категории, при Министерството за труд и социјална политика
078 230 943, Даниела Копчаревска, и
076 381 762, Олга Губерениќ, социјални работници

Црвен крст на град Скопје (патролна социјална работа)
http://www.skopje-redcross.org.mk/
тел: 02 3139 578

Црвен крст на РМ
http://ckrm.org.mk/
тел: 02 311 43 55

ЈУ Центри за социјална работа
http://komspi.mk/?cat=52

Полиција
http://www.mvr.gov.mk/
тел: 02 3 117 222

УНХЦР
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d8f6&submit=GO
тел: 02/ 3118 641

МТСП
http://www.mtsp.gov.mk/
тел: 02 / 3 106 212

Завод за социјална дејност
http://www.mtsp.gov.mk/institucii-ns_article-zavod-za-socijalni-dejnosti.nspx
тел: 02/ 3230 401

Институт за социјална работа и за социјална политика
http://www.fzf.ukim.edu.mk/ddtest21/page/institutes/info/sotsijalna-rabota-i-sotsijalna-politika_21/zanas
тел: 02/ 3116 520

Народен правобранител
http://ombudsman.mk/
тел: 02/ 3129 359

Македонско здружение на млади правници
http://pristapdopravda.mk/
Бесплатна правна помош на бесплатната телефонска линија
0800 44 222