Contact

Истражувањето „Бездомништвото околу нас - јавно, скриено, потенцијално“ го спроведе асоцијацијата за истражување, комуникации и за развој „Паблик“ со цел создавање основа за мерење на бездомништвото во земјава, во согласност со европските стандарди и создавање методски пакет за работа со јавни, скриени и со потенцијални бездомници, како и инструмент за мерење на бездомништвото.

  • Адреса
  • Ул. „Бојмија“ 1/2/21 1000 Скопје, Македонија