Бездомништво

Бездомништвото е процес што опфаќа лица со ограничена вклученост во општествениот живот, кои го бараат сопствениот идентитет и немаат живеалиште, живеат во несигурни и/или несоодветни услови или, пак, се привремено згрижени во прифатилишта или во институции.

Дознај повеќе

КАТЕГОРИЗАЦИЈА на бездомништвото

ЈАВНО БЕЗДОМНИШТВО

Јавното бездомништво опфаќа лица кои се без кров над глава и се без поддршка во обезбедувањето живеалиште.

СКРИЕНО БЕЗДОМНИШТВО

Скриеното бездомништво опфаќа лица со (вон)институционално поддржано живеење од каде што треба да излезат во законски предвиден рок.

ПОТЕНЦИЈАЛНО БЕЗДОМНИШТВО

Потенцијалното бездомништво опфаќа лица што живеат во несигурни и во несоодветни живеалишта.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА

Што се прави во Македонија за бездомниците?

Центарот за бездомници во Чичино Село може да згрижи околу 70 лица, а неговиот капацитет е намален по опожарувањето во мај 2015 година, кога левата страна од комплексот бараки загуби речиси 30 соби.
Лицата овде се сместуваат со решение издадено од јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, во согласност со Законот за социјална заштита.

Дознај повеќе - Листа на институции

Интервју

Стручни упатства за лица што работат со бездомници

Дознај повеќе

Упатства

Стручни упатства за лица што работат со бездомници

Дознај повеќе